خط کشتار و پرکنی

اسکالدر

اسکالدر

طیور پس از ذبح و جهت پرکنی وارد دستگاه اسکالدر شده تا به راحتی پر آن کنده شود

خط نقاله هوایی

مرغها بر روی قلابهای خط نقاله هوایی آویزان شده تا مراحل ذبح و پرکنی انجام گیرد

سپرایتور

سپرایتور

این دستگاه برای جدا کردن ضایعات از آب برای پخت در قسمت تبدیل ضایعات میباشد

شوکر

شوکر

توسط ولتاژ برق طیور را بی حس کرده تا ذبح آنها براحتی صورت پذیرد

قلاب شور

قلاب شور

قلاب خط نقاله هوایی توسط این دستگاه برای آویزان نمودن مجدد طیور شسته و تمیز میشود

میز بعد از چیلر

میز بعد از چیلر

این میز به جهت آبگیری طیور ذبح شده بعد از چیلر طراحی شده است

پاانداز

پاانداز

توسط این دستگاه پای از قلاب خط کشتارجدا شده و به قسمت فرآوری پا منتقل میگردد.

پابر

پابر

توسط این دستگاه مرغ از خط نقاله هوایی جدا شده و به مرحله خنک سازی منتقل میشود.

1 2  >>