• طراحی، ساخت و اجرای واحد های کشتارگاهی با توجه به شرایط مذهب، آب و هوا، قوانین و نیاز متقاضی دست آورد پنجاه سال تجربه صنعتی ماست ...