خط پذیرش

ریل حمل قفس

ریل حمل قفس

این دستگاه جهت حمل مرغ زنده وآویزان نمودن آنها به قلاب خط نقاله هوایی میباشد

سبدشور

سبدشور

سبدهای حمل طیور زنده توسط این دستگاه شسته و ضذعفونی میگردد