خط کشتار سیار

خط کشتار سیار

خط کشتار سیار

سیستم خط کشتار سیار، این دستگاه صرفا جهت صادرات بوده و در داخل ایران مجوز برای استفاده به آن تعلق نمی گیرد.