یکی از مراحل کشتار طیور گرفتن آبهای اضافی و خنک کردن مرغ میباشد که در قسمت چیلینگ روم این امکان فراهم میشود

چیلینگ روم

21

پس از اینکه مرغ ذبح و پرکنده شد توسط دستگاه پرنده شور شسته شده و پس از آن در داخل آب و یخ  دستگاه چیلر برای خنک شدن قرار میگیرد . برای تخلیه آبهایی که در مراحل قبل گفته شد و همچنین خنک نمودن مرحله دوم لاشه مرغ از چیلینگ روم استفاده می شود. پس از طی مراحل مذکور مرغ آماده بسته بندی است.

متراژ چیلینگ روم وابسته به ظرفیت کشتار بوده و از 300 الی 900 متر میباشد