برای تخلیه مرغ ذبح شده از قسمت چیلینگ روم از این دستگاه استفاده میشود

مرغ انداز

22

برای تخلیه مرغ از قسمت چیلینگ روم از دستگاه مرغ انداز استفاده میشود . به طوری که مرغ توسط آن از چیلینگ روم خارج شده و آماده بسته بندی میگردد