چیلینگ روم

چیلینگ روم

یکی از مراحل کشتار طیور گرفتن آبهای اضافی و خنک کردن مرغ میباشد که در قسمت چیلینگ روم این امکان فراهم میشود

مرغ انداز

برای تخلیه مرغ ذبح شده از قسمت چیلینگ روم از این دستگاه استفاده میشود