پس از آنکه پای مرغ از چیلر شستشو خارج گردید توسط لرزش میز آب آن گرفته شده و آماده بسته بندی میگردد

میز آبگیری پای مرغ

35

پس از آنکه پای مرغ مراحل پوست کنده شدن و خنک سازی و شستشو  را طی نمود باید آب آن گرفته شود تا آماده بسته بندی گردد که این عمل توسط دستگاه میز آبگیری پا انجام میگیرد . لرزش این دستگاه سبب تسریع در عمل آبگیری پای فرآوری شده میگردد.