کنترل و تبدیل بخار خروجی از دیگ پخت به مایع

کندانسور

کندانسور

44

برای کنترل بخار خروجی از دیگ پخت و تبدیل بخش عمده آن به آب ، از کندانسور استفاده میشود که این امر از طریق سیستم بسته آب انجام میپذیرد