این محصول به جهت هم زدن جمع کردن و خنک سازی و کیسه گیری پودر گوشت تولیدی از دیگ پخت میباشد

پرکولیتور

پرکولیتور

42

پودر گوشت تولیدی پس از خروج از دستگاه دیگ پخت وارد پرکولیتور میشود. این دستگاه  ضمن هم زدن و یکسان سازی پودر گوشت را خنک میکند . و در انتها توسط نوار نقاله ای که به آن متصل میباشد برای کیسه گیری آماده میگردد.