مخزن ایستاده ایست که به عنوان فیلتر جهت جمع آوری ذرات معلق موجود در بخار خروجی از دیگ پخت  استفاده میگردد

سایکلن

سایکلن

43

از آنجایی که مواد در داخل دیگ پخت تحت فشار بخار تولید میگردد برای تخلیه مواد ابتدا باید بخار داخل دیگ را تخلیه نمود .طبیعتا بخار خروجی به همراه ذرات معلق تولید شده می باشد . طراحی سایکلن برای فیلتر کردن ذرات معلق در نظر گرفته شده تا مانع از رسوب آنها در دستگاه کندانسور گردد