تبدیل ضایعات

دیگ پخت

دیگ پخت

فرآوری تبدیل ضایعات بوسیله دیگ پخت،ضایعات حاصل از خط کشتار و پرکنی از قبیل روده ،کله و ... را تبدیل به پودر گوشت کرده. این محصول جهت خوراک دام و طیور  استفاده میشود

پرکولیتور

پرکولیتور

این محصول به جهت هم زدن جمع کردن و خنک سازی و کیسه گیری پودر گوشت تولیدی از دیگ پخت میباشد

سایکلن

سایکلن

مخزن ایستاده ایست که به عنوان فیلتر جهت جمع آوری ذرات معلق موجود در بخار خروجی از دیگ پخت  استفاده میگردد

کندانسور

کندانسور

کنترل و تبدیل بخار خروجی از دیگ پخت به مایع