چیلر

بست چیلر

بست چیلر

برای تثبیت لوله هوادهی چیلر از این قطعه استفاده می شود

فلانچ 5018

فلانچ 5018

این فلنچ بر انتهای پره چیلر نصب شده و در داخل یاتاقان 5015 قرار می گیرد

فلنچ 5017

فلنچ 5017

این قطعه از یک طرف به فلنچ کد 5019 و از طرف دیگر به پره چیلر متصل می گردد

فلنچ 5019

فلنچ 5019

این قطعه به پره دستگاه چیلر متصل شده ودر دو مدل ساخته می شود یک مدل به قسمت ابتدای دستگاه متصل شده و مدل دیگر دو پره دستگاه چیلر را به هم متصل می کند و از داخل دهانه وسط عبور می کند

فلنچ 5020

فلنچ 5020

این فلنچ برای اتصال دو پره 3 متری دستگاه استفاده می شود و در داخل یاتاقان برنجی قرار می گیرد

ناودانی تنظیم موتور

ناودانی تنظیم موتور

از این قطعه برای تنظیم الکتروموتورگیربکس دستگاه چیلر استفاده می شود

چرخ زنجیر بزرگ

چرخ زنجیر بزرگ

این قطعه بر روی محور پره دستگاه چیلر نصب شده و نقش عامل متحرک را بر عهده دارد

چرخ زنجیر کوچک

چرخ زنجیر کوچک

این قطعه بر روی شافت الکتروموتور گیربکس نصب شده و چرخش را از موتور به پره های داخل دستگاه منتقل می کند و محرک دستگاه می باشد

1 2  >>