پرکن

یاتاقان پرکن با تسمه ای ای

یاتاقان پرکن با تسمه ای ای

یاتاقان پرکن با تسمه ای ای جهت به حرکت در آوردن دیسک پرکن و انجام عملیات پرکنی استفاده میگردد.

یاتاقان پرکن طرح جدید با تسمه پهن

یاتاقان پرکن طرح جدید با تسمه پهن

یاتاقان پرکن طرح جدید با تسمه پهن جهت به حرکت در آوردن دیسک پرکن و انجام عملیات پرکنی استفاده میگردد.

تسمه پهن پرکن

تسمه پهن پرکن

تسمه پهن پرکن جهت انتقال نیرو از الکتروموتور به یاتاقان ها، لازم به ذکر است این تسمه نیازمند یاتاقان و پولی سر الکتروموتور خاص خود میباشد.

دیسک آلومینیومی پرکن

دیسک آلومینیومی پرکن

دیسک آلومینیومی پرکن جهت نصب انگشتی پرکن بر روی آن و انجام عملیات پرکنی استفاده می شود

انگشتی پرکن

انگشتی پرکن

انگشتی پرکن  مارک پرتالوپی ایتالیا جهت انجام عملیات پرکنی 

موتورگیر پرکن کامل با پیچ تنظیم

موتورگیر پرکن کامل با پیچ تنظیم

موتور گیر الکتروموتور پرکن جهت ثابت نگه داشتن الکتروموتور پرکن

پولی سر الکتروموتور پرکن  مدل ای ای

پولی سر الکتروموتور پرکن مدل ای ای

پولی سر الکتروموتور پرکن  مدل ای ای جهت نصب بر روی الکتروموتور و انتقال نیرو از موتور به یاتاقان ها توسط تسمه

پولی سر الکتروموتور پرکن  مدل تسمه پهن

پولی سر الکتروموتور پرکن مدل تسمه پهن

پولی سر الکتروموتور پرکن  مدل تسمه پهن جهت نصب بر روی الکتروموتور و انتقال نیرو از موتور به یاتاقان ها توسط تسمه

 
1 2  >>