سبد شور

چرخدنده 50 در 18 دندانه

چرخدنده 50 در 18 دندانه

چرخدنده 50 در 18 دندانه از جنس آهن ساخته شده و به الکتروموتورگیربکس متصل می گردد

چرخدنده 50 در 25 دندانه

چرخدنده 50 در 25 دندانه

چرخدنده 50 در 25 دندانه از جنس آهن ساخته شده و به شافت زنجیرکش متصل می گردد

چرخدنده زنجیرکش

چرخدنده زنجیرکش

چرخدنده زنجیرکش از ارتالون ساخته شده و نیروی محرکه را از موتور به زنجیر دستگاه انتقال می دهد

چرخدنده هرزه گرد

چرخدنده هرزه گرد

چرخدنده هرزه گرد از ارتالون ساخته شده و توسط نیروی زنجیر به حرکت در می آید